l Home l Bestsite l Search l Freeboard l E-mail l

 
 

가톨릭이란?

전   례

성   사

교   리

신   학

기도문

용어사전

인물100

소공동체

신자생활

국내성지

국외성지

성   당

수도회

피정지

성화포토

이것이 가톨릭

질문과 답변

♣ 현재위치 : 홈 > 가톨릭 안내 > 교 리

기본교리

가톨릭교리서

천주교와 개신교

교리해설

 교황령 신앙의 유산

 서 문

 신앙고백

 그리스도 신비의 기념

 그리스도인의 삶

 그리스도인의 기도

 

 

 

 

제1부   성사의 구원 경륜......................................................................

     제1장   교회 시대의 파스카 신비.......................................................
         제1절   거룩한 삼위의 행위인 전례
         제2절   교회의 성사와 파스카의 신비
     제2장    파스카의 신비와 성사적 거행................................................
         제1절   교회의 전례 거행
         제2절   전례의 다양성과 신비의 단일성

 

제2부   교회의 칠성사..........................................................................

     제1장  그리스도교 입문 성사들.........................................................
         제1절   세례성사
         제2절   견진성사
         
제3절   성체성사

     제2장   치유의 성사들.....................................................................
         제4절   고해성사  
         제5절   병자성사

     제3장   친교에 붕사하는 성사............................................................
         제6절   성품성사
         제7절   혼인성사

     제4장   그밖의 성사거행...................................................................
         제1절   준성사
         제2절   그리스도교 장례 

 

기본교리

가톨릭교리서

천주교와 개신교

교리해설

 관리자 Profile  l  홈페이지이용안내  l  즐겨찾기추가  l  추천사이트  l  가톨릭검색사이트  l  관리자 E-mail

Copyright ⓒ 2003 - www.ocatholic.com All rights reserved.   Ver 4.01_050227