l Home l Bestsite l Search l Freeboard l E-mail l

 
 

가톨릭이란?

전   례

성   사

교   리

신   학

기도문

용어사전

인물100

소공동체

신자생활

국내성지

국외성지

성   당

수도회

피정지

성화포토

이것이 가톨릭

질문과 답변

♣ 현재위치 : 홈 > 가톨릭 안내 > 교 리

기본교리

가톨릭교리서

천주교와 개신교

교리해설

 교황령 신앙의 유산

 서 문

 신앙고백

 그리스도 신비의 기념

 그리스도인의 삶

 그리스도인의 기도

 

 

 

 

제1부   인간의 소명, 성령안의 삶.........................................................

     제1장   인간의 존엄성...................................................................
         제1절   하느님의 모상인 인간
         제2절   참행복에 부름 받은 인간의 소명
         제3절   인간의 자유
         제4절   인간행위에 도덕성
         제5절   열정에 도덕성
         제6절   도덕적 양심
         제7절   
         제8절   
     제2장   인류의 공동체....................................................................
         제1절   인간과 사회생활
         제2절   사회생활 참여
         제3절   사회정의
     제3장   하느님의 구원 : 법과 은총

         제1절   도덕률

         제2절   은총과 의화

         제3절   어머니요 스승인 교회

 

제2부   십계명....................................................................................

     제1장  "네 마음을 다하고 목숨을 다하고.............................................

         제1절   첫째 계명
         제2절   둘째 계명
         
제3절   셋째 계명
     제2장   "네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하여라".......................................
         제4절   넷째 계명  
         제5절   다섯째 계명
         제6절   여섯째 계명

         제7절   일곱째 계명

         제8절   여덟째 계명

         제9절   아홉째 계명

         제10절   열째 계명

 

기본교리

가톨릭교리서

천주교와 개신교

교리해설

 관리자 Profile  l  홈페이지이용안내  l  즐겨찾기추가  l  추천사이트  l  가톨릭검색사이트  l  관리자 E-mail

Copyright ⓒ 2003 - www.ocatholic.com All rights reserved.   Ver 4.01_050227