l Home l Bestsite l Search l Freeboard l E-mail l

 
 

교회법

교회사

공의회

문   헌

담화문

사목교서

♣ 현재위치 : 홈 > 문헌 자료 > 공의회

공의회 역사

공의회 문헌

공의회 해설

거룩한 전례에 관한 헌장

교회에 관한 교의 헌장

계시 헌장

현대 세계의 사목 헌장

매스 메디어에 관한 교령

일치운동에 관한 교령

동방교회에 관한 교령

주교들의 교회 사목직에 관한 교령

수도생활의 쇄신 적응에 관한 교령

사제 양성에 관한 교령

평신도 사도직에 관한 교령

교회의 선교활동에 관한 교령

사제의 직무와 생활에 관한 교령

그리스도교적 교육에 관한 선언

비 그리스도교에 관한 선언

종교 자유에 관한 선언

메시지

 

 

 

 

서    론........................................................................................

I.  고유한 의식..............................................................................

       의식의 다양성

       교황의 권한

       각 부분 교회들의 권한

II.  동방교회들의 영적 유산.............................................................

       소중한 전통

       보존해야 할 고유성

III.  동방교회들의 총주교(總主敎,Patriarcha)......................................

       총주교들의 권한

       총주교들의 평등

       특권(特權=Privilegia)

       대주교(Archiepiscopus)

       총주교구의 신설

IV.  성사 규율.................................................................................

       합법성

       견진(S. Chrisma)

       견진 집전권

       주일 의무

       사죄권

       부제직

       혼인성사

V.  경신 행위.................................................................................

       축 일

       부활 축일

       타의식 지역에 사는 신자

       성무일도(하느님 찬미)

       전례 용어

VI.  갈라진 교회들과의 관계............................................................

       일치의 노력

       신품권의 행사

       거룩한 전례의 공동 참여

       고백, 성체, 병자의 성사

       기타 성사와 전례

       주교들의 감독

결    론........................................................................................

 

 

공의회 역사

공의회 문헌

공의회 해설

 관리자 Profile  l  홈페이지이용안내  l  즐겨찾기추가  l  추천사이트  l  가톨릭검색사이트  l  관리자 E-mail

Copyright ⓒ 2003- www.ocatholic.com All rights reserved.   Ver 4.01_050227