l Home l Bestsite l Search l Freeboard l E-mail l

 
 

성인의 삶

한국103위

복자축일

이동축일

특별축일

오늘의 성인

♣ 현재위치 : 홈 > 가톨릭 성인 > 한국103위

이름별 찾기    l      l      l      l      l      l      l      l      l      l      l      l

한국103위 - 색인 (가)

이         름

 세 례 명

신  분

성 별

 연  령

순  교  일

 김대건(金大建)

 안드레아

신부

 남

 26

1846. 09.16

 김아기(金阿只)

 막달레나

과부

 여

 66

1839. 05.24

 김업이(金業伊)

 막달레나

과부

 여

 53

1839. 05.24

 김      (金      )

 바르바라

과부

 여

 35

1839. 05.27

 권득인(權得仁)

 베드로

상인

 남

 35

1839. 05.24

 김노사(金      )

 로   사

과부

 여

 56

1839. 07.20

 김성임(金成任)

 마르타

과부

 여

 50

1839. 07.20

 김장금(金長金)

 안나

과부

 여

 51

1839. 07.20

 김누시아(金   )

 루치아

동정

 여

 22

1839. 07.20

 권   희(權   喜)

 바브바라

부인

 여

 46

1839. 09.03

 김효주(金孝珠)

 아녜스

동정

 여

 24

1839. 09.03

 김유리대(金   )

 율리에다

궁녀

 여

 56

1839. 09.26

 김제준(金薺俊)

 아냐시오

회장

 남

 44

1839. 09.26

 김효임(金孝任)

콜룸바

동정

 여

 26

1839. 09.26

 김      (金      )

 루치아

과부

 여

 71

1839. 09. ?

 고순이(高順伊)

 바르바라

부인

 여

 42

1839.12.29

 김     (金       )

 데레사

과부

 여

 44

 1840. 01.09

 권진이(權珍伊)

 아가다

부인

 여

 21

 1840. 01.31

 김성우(金星禹)

안토니오

회장

 남

 47

 1840. 04.29

김임이(金任伊)

데레사

동정

 여

 35

 1846. 09.20

 

이름별 찾기    l      l      l      l      l      l      l      l      l      l      l      l

 관리자 Profile  l  홈페이지이용안내  l  즐겨찾기추가  l  추천사이트  l  가톨릭검색사이트  l  관리자 E-mail

Copyright ⓒ 2003 - www.ocatholic.com All rights reserved.   Ver 4.01_050227