l Home l Bestsite l Search l Freeboard l E-mail l

 
 

성인의 삶

한국103위

복자축일

이동축일

특별축일

오늘의 성인

♣ 현재위치 : 홈 > 가톨릭 성인 > 한국103위

이름별 찾기    l      l      l      l      l      l      l      l      l      l      l      l

한국103위 - 색인 (바)

 

이         름

 세 례 명

신  분

성 별

 연  령

순  교  일

 박종원(朴宗源)

 아우구스티노

 회장

 남

 48

 1840. 01.31

 박큰아기(朴大阿只)

 마리아

 부인

 여

 54

 1839. 09. 03

 박후재(朴厚載)

 요한

 상인

 남

 36

 1839. 09. 03

 박봉손(朴鳳孫)

 막달레나

 과부

 여

 44

 1839. 09. 26

 박아기(朴阿只)

 안나

 부인

 여

 57

 1839. 05. 24

 박희순(朴喜順)

 루치아

 동정궁녀

 여

 39

 1839. 05. 24

 베드뇌(張敬一)

 시므온

 주교

 남

 52

 1866. 03. 07

 볼리외(徐沒禮)

 루도비코

 신부

 남

 26

 1866. 03. 07

 

 

이름별 찾기    l      l      l      l      l      l      l      l      l      l      l      l

 관리자 Profile  l  홈페이지이용안내  l  즐겨찾기추가  l  추천사이트  l  가톨릭검색사이트  l  관리자 E-mail

Copyright ⓒ 2003 - www.ocatholic.com All rights reserved.   Ver 4.01_050227