l Home l Bestsite l Search l Freeboard l E-mail l

 
 

가톨릭이란?

전   례

성   사

교   리

신   학

기도문

용어사전

인물100

소공동체

신자생활

국내성지

국외성지

성   당

수도회

피정지

성화포토

이것이 가톨릭

질문과 답변

♣ 현재위치 : 홈 > 가톨릭 안내 > 성 사 > 세례성사

성사란?

세례성사

견진성사

성체성사

고해성사

성품성사

혼인성사

병자성사

준 성 사

 

 가톨릭 교리서

 손희송 신부

 김웅태 신부

 자 료 실

 

 

 

 

이 성사는 어떻게 불리는가?.........................................................

구원 경륜 안에서 본 세례............................................................

    1. 구약의 세례 예표

    2. 그리스도의 세례

    3. 교회 안의 세례

세례성사는 어떻게 거행되는가?...................................................

    1. 그리스도교 입문

    2. 성사 거행의 신비 교육

누가 세례를 받는가?...................................................................

누가 세례를 줄 수 있는가?...........................................................

세례의 필요성...........................................................................

세례의 은총..............................................................................

 

 

 

성사란?

세례성사

견진성사

성체성사

고해성사

성품성사

혼인성사

병자성사

준 성 사

 

 관리자 Profile  l  홈페이지이용안내  l  즐겨찾기추가  l  추천사이트  l  가톨릭검색사이트  l  관리자 E-mail

Copyright ⓒ 2003 - www.ocatholic.com All rights reserved.   Ver 4.01_050227