l Home l Bestsite l Search l Freeboard l E-mail l

 
 

가톨릭이란?

전   례

성   사

교   리

신   학

기도문

용어사전

인물100

소공동체

신자생활

국내성지

국외성지

성   당

수도회

피정지

성화포토

이것이 가톨릭

질문과 답변

♣ 현재위치 : 홈 > 가톨릭 안내 > 성 사 > 세례성사

성사란?

세례성사

견진성사

성체성사

고해성사

성품성사

혼인성사

병자성사

준 성 사

 

 가톨릭 교리서

 손희송 신부

 김웅태 신부

 자 료 실

 

 

 

 

준 비...................................................................................

도 입...................................................................................

전 개...................................................................................

    1. 세례를 받는다는 뜻

    2. 요한의 세례 - 세례는 회개

    3. 세례를 받은 예수 

    4. 예수그리스도의 세례

    5. 성령과 불의 세례

    6. 믿음의 고백

    7. 새로운 삶의 태도, 새 사람

    8. 인 호

    9. 신앙고백

    10. 세례예식의 기본 요소

    11. 보충예식 - 성유 바름, 흰옷, 촛불

    12. 세례의 주례자

    13. 대부와 대모

    14. 어른들의 세례

    15. 어린이들의 세례

 종 합................................................................................

 심 화................................................................................

 응 용................................................................................

 실 천................................................................................

 마침 기도..........................................................................

     ☞ 기도생활

         □ 예비 신자들을 위한 기도 □

 

 

성사란?

세례성사

견진성사

성체성사

고해성사

성품성사

혼인성사

병자성사

준 성 사

 

 관리자 Profile  l  홈페이지이용안내  l  즐겨찾기추가  l  추천사이트  l  가톨릭검색사이트  l  관리자 E-mail

Copyright ⓒ 2003 - www.ocatholic.com All rights reserved.   Ver 4.01_050227