l Home l Bestsite l Search l Freeboard l E-mail l

 
 

가톨릭이란?

전   례

성   사

교   리

신   학

기도문

용어사전

인물100

소공동체

신자생활

국내성지

국외성지

성   당

수도회

피정지

성화포토

이것이 가톨릭

질문과 답변

♣ 현재위치 : 홈 > 가톨릭 안내 > 성 사 > 성품성사

성사란?

세례성사

견진성사

성체성사

고해성사

성품성사

혼인성사

병자성사

준 성 사

 

 가톨릭 교리서

 손희송 신부

 김웅태 신부

 자 료 실

 

 

 

 

안 내........................................................................................

도 입........................................................................................

    사제 그들은 누구인가?

전 개........................................................................................

  1. 신품성사의 기원

     1) 신품이란?

     2) 신품성사의 제정

  2. 구약의 사제직

  3. 신약의 사제직(신품성사)

  4. 사제직무의 계승

  5. 사제직의 본질

     1) 하느님 말씀의 교역자

     2) 성체와 여러 성사의 교역자

     3) 하느님 백성의 지도자

  6. 사제의 직품

     1) 교 황

     2) 주 교

     3) 사 제

     4) 부 제

  7. 사제 독신제

  8. 사제성소

종합 심화.................................................................................

실 천.......................................................................................

☞ 기도생활..............................................................................

   □ 사제들을 위한 기도 1 

 

 

 

 

성사란?

세례성사

견진성사

성체성사

고해성사

성품성사

혼인성사

병자성사

준 성 사

 

 관리자 Profile  l  홈페이지이용안내  l  즐겨찾기추가  l  추천사이트  l  가톨릭검색사이트  l  관리자 E-mail

Copyright ⓒ 2003 - www.ocatholic.com All rights reserved.   Ver 4.01_050227